Sammy Keyes and the Hotel Thief
2 Sammy Keyes and the Skeleton Man
3 Sammy Keyes and the Sisters of Mercy
4 Sammy Keyes and the Runaway Elf
5 Sammy Keyes and the Curse of Moustache Mary
6 Sammy Keyes and the Hollywood Mummy
7 Sammy Keyes and the Search for Snake Eyes
8 Sammy Keyes and the Art of Deception
9 Sammy Keyes and the Psycho Kitty Queen
10 Sammy Keyes and the Dead Giveaway
11 Sammy Keyes and the Wild Things
12 Sammy Keyes and the Cold Hard Cash