Anastasia Krupnik
2 Anastasia, Again!
3 Anastasia at Your Service
4 Anastasia, Ask Your Analyst
5 Anastasia On Her Own
6 Anastasia Has the Answers
7 Anastasia's Chosen Career
8 All About Sam
9 Anastasia at This Address
10 Attaboy, Sam!
11 Anastasia, Absolutely
12 See You Around, Sam!
13 Zooman Sam